Thông tin nhà máy

Quy mô nhà máy: 1.000 - 3.000 mét vuông

Số dây chuyền sản xuất: 2

Hợp đồng sản xuất: Cung cấp dịch vụ OEM; Dịch vụ thiết kế; Cung cấp nhãn người mua

Giá trị sản lượng hàng năm: 1 triệu đô la Mỹ - 2,5 triệu đô la Mỹ

Công suất dây chuyền sản xuất: 5.000 bộ mỗi năm